Sokol Hroznová Lhota B

Short name:
Sokol Hroz. Lhota B
Middle size name:
Sokol Hroz. Lhota B