Komuniké – Komise rozhodčích 02/2021

Komuniké – Komise rozhodčích 02/2021 ze dne 6. května 2021

Účast: Ing. Rudolf Volf – předseda, Josef Bábíček – místopředseda, Martin Štipčák

Nepřítomní: Bc. Aleš Skřítecký (omluven)

Forma: Videokonference

KR bere na vědomí Zprávu GS FAČR 70/2021 ze dne 14.dubna.2021. Ve zprávě je uvedena metodika a pravidla pro využití venkovních hřišť.

KR bere na vědomí Zprávu GS FAČR 71/2021 ze dne 04.května.2021. Ve zprávě je mj. uvedeno rozhodnutí VV FAČR o ukončení SR 2020-2021.

KR bere na vědomí Komuniké KR. JmKFS. Předsedou KR je nově jmenovaný Marek Podaný (Brno). KR JmKFS plánuje setkání předsedů KR OFS/MěFS, za účelem sjednocení metodiky a postupů společného projektu náboru rozhodčích, zachování projektu Meziskupiny KFS/OFS s jednotnými pravidly a systém delegací.

KR bere na vědomí ukončení činnosti rozhodčího Vojtěcha Husára (Domanín). Komise děkuje jmenovaném za dlouholetou činnost a přeje mnoho úspěchů v dalším životě.

KR zamítá žádost rozhodčího Milana Rogožana (Horní Moštěnice) o zařazení na NL KR OFS Hodonín. Odůvodnění: negativní a záporné posudky a hodnocení z bývalých působišť jmenovaného (KR OFS Benešov, Praha-východ, Prachatice, Břeclav, Uherské Hradiště a Brno-venkov)

KR žádá rozhodčí Jana Jahodu, Jiřího Jahodu (Bohuslavice), R. Koláře (Veselí n/M), M. Riedla (Vřesovice), J. Svobodu (Hroznová Lhota), M. Vančíka (Bukovany), I. Zimu (Hodonín), J. Zimu (Hodonín) o zaslání aktualizačního dotazníku do databáze rozhodčích a delegátů OFS Hodonín. Termín: nejpozději do 10.06.2021.

KR se zabývala problematikou projektu činnosti proškolených OAR v rámci OFS Hodonín.

Komise rozhodla o pokračování zavedeného systému, za podmínek splňujících současnou legislativu FAČR a fotbalové normy. KR pověřila A. Skříteckého o prověření legitimity daného systému činnosti OAR z hlediska fotbalových norem (zařazení na NL, delegování na utkání systémem IS FAČR apod.). Termín: nejpozději do 11.06.2021.

KR navrhuje VV OFS ke schválení strukturu a pravidla pro použití delegátů v soutěžích OFS, v rozsahu:

– Kmenoví DFA OFS – počet 4 (A. Skřítecký, M. Štipčák, M. Rybecký, M. Vajdík
– DFA vyšších soutěží – počet 2 (J. Bábíček, R. Volf)

Pravidla použití DFA:

– utkání dospělých řízené perspektivním rozhodčím, s ambicemi budoucího zařazení do vyšších soutěží

– utkání, která svým charakterem vykazují dílčí rizika (“derby utkání”, rivalita soupeřů, postupová či sestupová utkání, vyřizování starých účtů týmů apod.)

– pokud DFA z vyšší soutěže projeví zájem řídit utkání v rámci OFS jako rozhodčí, nebude používán jako DFA na utkání v rámci OFS

– pokud je kmenový DFA současně rozhodčím OFS, bude vykonávat pouze jednu činnost, nikoliv obě současně – bude pouze na 1 NL

Systém zasílání Zpráv DFA – povinnost DFA:

– rozhodčím utkání
– Komisi rozhodčích
– Sekretáři OFS (předložení odborným komisích a VV OFS)

Za průběžné vyhodnocení práce delegátů OFS je KR odpovědný J. Bábíček.

KR projednala problematiku systému obsazování přátelských a turnajových utkání (dále jen “PU/TU”) v rámci OFS Hodonín. Z posledního jednání VV FAČR vyplývá, že PU/TU budou zahrnuta do systému Registrace.fotbal.cz, a zveřejněná v IS FAČR, za účelem způsobu proplácení náhrad za řízení utkání ze strany FAČR.

Současně existuje i sekundární varianta systému obsazení PU/TU cestou požadavku pořádajícího oddílu uplatněného u KR OFS Hodonín, mimo IS FAČR. V takovém případě náhrady za řízení utkání proplácí pořádající oddíl. Tato varianta by měla sloužit jako záložní v případě, že z časových či technických důvodů nebude možné utkání zahrnout do registrace.fotbal.cz.

KR žádá VV OFS o projednání výše uvedených variant, s očekávaným budoucím rozhodnutím o stanovení systému obsazování PU/TU.

KR se zabývala problematikou organizace konání semináře rozhodčích a delegátů. Stanovení termínu, místa a způsob provedení semináře odložila komise na další jednání, z důvodu očekávaného vývoje epidemiologické situace v ČR.

KR žádá rozhodčí a delegáty o zapsání do Vzdělávacího kurzu v Učebně Google. Termín: nejpozději do 30.06.2021. Technická pomoc: Rudolf Volf

Na základě zjištění informací o tvorbě nových webových stránek OFS Hodonín, rozhodla KR o zveřejňování oficiálních zpráv a informací z jednání KR cestou portálu Fotbal.cz v sekci OFS Hodonín, ve složce dokumenty, a to prostřednictvím sekretáře OFS. KR upozorňuje rozhodčí i delegáty, že zveřejněné Komuniké KR je závazné, je povinností rozhodčích i delegátů se s ním seznámit.

Sdělení a žádosti na VV OFS, sekretáře OFS a ostatní odborné komise:

KR žádá cestou VV OFS o podání relevantních informací k systému financování aktivit a činnosti KR OFS Hodonín. Současně žádá KR OFS o poskytnutí informací o aktuálnímu zůstatku finančních prostředků pro činnost komise rozhodčích do konce roku 2021.

KR žádá o schválení navrhované struktury a pravidel použití delegátů v rámci
OFS

KR žádá VV OFS o projednání jednotného systému obsazení PU/TU v rámci OFS

KR žádá sekretáře OFS o zveřejnění Komuniké KR 02/2021 na stránkách Fotbal.cz

Příští jednání KR – pátek 11.06.2021 / 19:00 hod. / videokonference, v případě možností osobního jednání pátek 11.06.2021 / 18:00 hod, místo bude upřesněno předsedou KR.

V Kyjově dne 07. května 2021.
Předseda KR OFS Hodonín Ing. Rudolf Volf, v.r

You may also like...